Signalering en behandeling

Op elke basisschool in Nederland worden leerlingen gevolgd met het leerlingvolgsysteem. Dat betekent dat vanaf de kleuterjaren, de scores worden bijgehouden voor taal en rekenen. De B/C score is een gemiddelde score. Wanneer een kind op één van de taalgebieden (lezen, begrijpend lezen en spellen) een D of een E scoort, is extra hulp bij de taalontwikkeling van groot belang. Zeker wanneer in de familie , problemen met taal voorkomen. Als ouder kunt u de leerkracht vragen wat er gedaan wordt om ervoor te zorgen dat de score weer op het gemiddelde niveau komt.
Als blijkt dat bij kinderen het lezen en spellen heel moeizaam ontwikkelt, ondanks de extra hulp op school, kan een specialistische behandeling nodig zijn.

De behandeling van StimuTaal is taakgericht, dat wil zeggen, gericht op het lezen en spellen en biedt expliciete instructie op het gebied van de klankstructuur van woorden. De reden daarvoor is dat er een sterke relatie bestaat tussen het vermogen om klanken te herkennen en van elkaar te onderscheiden (fonologische vaardigheden) en leesvaardigheid. 

StimuTaal gebruikt de meest recente, wetenschappelijk onderzochte methodes, zoals o.a. de Ralfi leesmethode, Connect, Geregeld! en de F&L methode van de Stichting Taalhulp.

Kinderen van 7 tot 10 jaar hebben recht op een vergoeding voor behandeling, wanneer zij in bezit zijn van een dyslexieverklaring. StimuTaal kan helpen bij de opbouw van het dyslexiedossier voor de aanvraag van een onderzoek bij een psycholoog.