Werkwijze

Gesprek met de ouder(s) en kind
Het intakegesprek met ouder(s) en kind, is bedoeld als eerste kennismaking, om en beeld te krijgen van de problematiek en om helder te krijgen wat u als ouder kunt verwachten van Stimutaal.
Een goede afstemming is belangrijk om een constructieve samenwerking mogelijk te maken, waardoor de kans op positief resultaat toeneemt. Als ouder bent u de ervaringsdeskundige van uw kind en u zult in het begeleidingstraject een belangrijke rol spelen.
De belangrijkste persoon in de begeleiding is uw kind. Het is belangrijk dat uw kind begrijpt waar de extra oefening en inzet toe leiden. Ook thuis zal hij/zij moeten oefenen. Met uw kind wordt gesproken over wat hij/zij zelf wil en hoe we samen dit doel kunnen bereiken.

Onderzoek
Na de kennismaking en afstemming gaat Stimutaal over tot het verzamelen van informatie over de leerontwikkeling. Om de juiste aanpak voor het probleem te vinden is het noodzakelijk te weten op welk niveau uw kind functioneert met lezen en spellen. Dit kan indien nodig vastgesteld worden door middel van toetsen. Ook is het belangrijk om erachter te komen op welke wijze uw kind leest of spelt. Hoe gaat hij/zij te werk?

Handelingsplan
Als duidelijk is wat nodig is om het doel te kunnen bereiken wordt een ‘handelingsplan op maat’ opgesteld waarin rekening gehouden wordt met wat uw kind nodig heeft. Op deze manier profiteert uw kind zo veel mogelijk van de extra instructie. Het plan wordt op papier gezet en met ouders en┬ákind gecommuniceerd.

Uitvoering
Tijdens de uitvoering staat het lezen en spellen centraal. Belangrijk is dat het kind leert om vloeiend te lezen. Hij/zij leert om de structuur van de woorden te herkennen, dit vergemakkelijkt het lezen, maar ook het spellen. Daarnaast is het belangrijk dat hij/zij thuis oefent met een vaste oefenpartner. Meestal zal dit de ouder zijn, maar het kan ook iemand anders zijn. Stimutaal begeleidt u in de manier waarop u uw kind thuis kunt begeleiden.

Verslag
Van elke sessie worden aantekeningen gemaakt. Iedere maand krijgt u een verslag van de gebeurtenissen. Aan het einde van de begeleiding of na 12 sessies vindt een evaluatie plaats met de ouders en het kind. Bekeken wordt of de doelen bereikt zijn.